Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta -2023