Poziom recyklingu

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORNETA

 

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie w prawie odpadowym wynikającym m.in. z obecności Polski w  Unii  Europejskiej,  będziemy  dążyć   do  minimalizacji  ilości  odpadów  unieszkodliwianych  w  taki   sposób     i zwiększania odzysku i recyklingu śmieci.

 

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów

odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:

 

   w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

   w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości, co najmniej 70% wagowo.

 

Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

   do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

   do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa

sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Orneta

 

 

13,86

 

 

16,16

 

 

14,65

 

 

23,06

 

 

26,37

 

 

    35,03

 

 

38,75

 

 

41,04

 

 

45,00

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i

rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

30

 

36

 

38

 

40

 

42

 

45

 

50

 

60

 

70

Poziom osiągnięty przez Gminę

Orneta

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

73,24

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

75

 

50

 

50

 

50

 

45

 

45

 

40

 

40

 

35

Poziom osiągnięty przez

Gminę Orneta

 

 

103

 

 

90,35

 

 

92,25

 

 

100,01

 

 

1,11

 

 

2,77

 

 

3,76

 

 

0,56

 

 

0,00

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2021-07-15 13:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2021-07-15 13:29:47)