Stypendium naukowe Burmistrza (pliki do pobrania)

Stypendium naukowe Burmistrza

Ogłoszenie (pobierz)

Wniosek (pobierz)

Uchwała Nr BRM.0007.60.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 października 2021 r. 

UWAGA !!!!

Nadzór prawny Wojewody Warmińsko – Mazurskiego rozstrzygnięciem nadzorczym  z dnia 22 listopada 2021 r. nr PN.4131.419.2021 stwierdził nieważność załącznika nr 2 do uchwały BRM.0007.60.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 października 2021 r. w części dotyczącej właśnie § 2, §3. W ocenie organu nadzoru, ww. załącznik Nr 2 do ww. Uchwały w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego tj. załączniku nr 2 §2, §3, jest sprzeczny z obowiązującym prawem.  W myśl art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Ust. 4 ww. przepisu art. 90t ustawy zakłada, że w przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust.1 , organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania,  formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach , uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych , a także osoby lub grupy osób uprawnionych do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. 

KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że w kasie Urzędu Miejskiego w Ornecie można już pobierać ww. świadczenie (dot. to osób, które we wniosku wskazały formę pobrania w kasie Urzędu).


 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Podleś Justyna
(2009-03-24 14:11:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Grędziński Adrian
(2022-07-13 14:05:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki