Podstawowe zadania miasta

- zagospodarowanie przestrzenne
- gospodarka nieruchomościami
- gospodarka wodna
- ochrona środowiska i przyrody
- gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
- zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych
- utrzymanie czystości i porządku w mieście
- zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
- ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- budownictwo mieszkaniowe
- edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
- działalność kulturalna
- sport i turystyka
- targowiska
- zieleń i zadrzewianie
- cmentarze komunalne
- porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
- utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
- polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
- promocja miasta
- współpraca z organami pozarządowymi
- współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Borowiec Paweł
(2007-01-18 14:26:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Podleś Justyna
(2008-09-26 11:12:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki