Zarządzenie BMiG w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski

Zarządzenie Nr 21
Burmistrz Miasta i Gminy Orneta
z dnia 15.03.07
 
w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy w formie powierzenia wykonywania lub wspierania zadań publicznych
 
Działając na podst. art. 7 ust 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. Z 2001r., Nr 12, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz  Uchwały nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 lutego 2007  roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007,  zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1.      Powołuje się do składu Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy w formie powierzenia wykonywania lub wspierania zadań publicznych następujące osoby:
1.1                       z ramienia organizacji pozarządowych i innych podmiotów na podstawie wyborów które odbyły się na spotkaniu ogólnym tychże przedstawicieli w dniu 14.02.2007 r.
a)      Lidia Byczkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
b)      Zbigniew Matula  – przedstawiciela Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tramp”
c)      Witold Radzicki – przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu Koło nr 13 w Ornecie
1.2                       z ramienia Rady Miejskiej wybranych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w dniu 26.02.2007 r.
a) Krystynę Badyda
b) Adama Kaczmarka
c) Stanisława Taraszkiewicza
 
 
1.3.           z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Orneta
 
a)             Agnieszkę Lewandowską – inspektor
b)            Danutę Leś – inspektor
c)             Annę Rońda – inspektor
 
§ 2
 
Regulamin działania Komisji Konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Orneta
 
Andrzej Ołtuszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 21
Burmistrza Miasta i Gminy Orneta
z dnia 15.03.2007
 
 
Regulamin Prac Komisji Konsultacyjnej
1. Komisja Konsultacyjna jest zespołem doradczo – opiniującym, który ma za zadanie opiniować wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy w formie powierzenia wykonywania lub wspierania zadań publicznych z budżetu gminy Orneta zgodnie z ust. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.      Komisja Konsultacyjna składa się z:
a) 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji posiadających status pożytku publicznego
b) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej
c) 3 przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Orneta
3.      Każdy członek Komisji Konsultacyjnej, przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
4.      Członkowie Komisji Konsultacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Konsultacyjnej.
5.      Komisja Konsultacyjna zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Orneta lub przez co najmniej 4 członków Komisji działających w porozumieniu.
6.      Każdy z członków Komisji Konsultacyjnej informowany jest terminie spotkania telefonicznie bądź listownie co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7.      W spotkaniu Komisji Konsultacyjnej musi uczestniczyć co najmniej 4 osoby ( 1 osoba z ramienia organizacji pozarządowych, 1 osoby z ramienia Rady Miejskiej, 2 osób z ramienia UMiG Orneta).
Brak określonej liczby osób w spotkaniu komisji Konsultacyjnej powoduje konieczność zwołania kolejnego spotkania).
8.      Spotkania Komisji Konsultacyjnej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji Konsultacyjnej lub wskazaną przez niego osobę:
9.      Spotkanie Komisji Konsultacyjnej są protokołowane przez pracownika Urzędu – pełnomocnika burmistrza ds. organizacji pozarządowych, który pełni funkcję sekretarza.
10. W pracach Komisji Konsultacyjnej Opiniującej wnioski o dotację nie mogą brać udziału osoby, związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują z nich przychody są członkami, wolontariuszami, członkami władz, podmiotów ubiegających się o dotację oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których nalezą podmioty ubiegające się o dotację.
11. Opinie Komisji Konsultacyjnej są formułowane na zasadzie konsensusu i przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Orneta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 21
Burmistrza Miasta i Gminy Orneta
z dnia 15.03.07
 
Oświadczenie
Członka Komisji Konsultacyjnej
 
Oświadcza co następuje:
1.w terminie od 1 stycznia 2007 roku do dnia dzisiejszego byłem (jestem) związany stosunkiem prawnym, z którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie), podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
a ........................................................................................................
b .......................................................................................................
c .......................................................................................................
2. jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu funkcja):
a ...........................................................
b ..........................................................
c ...........................................................
3. jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – charakter członkostwa np. zwykły, wspierający, honorowy):
a ...............................................................................
b ..............................................................................
c ..............................................................................
4. w razie zmiany jakiejkolwiek z informacji, podanej w moim oświadczeniu, zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenia zostanie przez mnie złożone w terminie najpóźniej 3 tygodni od zajścia zmian. Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do Pracy Komisji opiniującej wnioski o dotacje
 
Orneta, dnia ..........................................                                                                   .......................................
                                                                                                                                 podpis
Wytworzył:
Agnieszka Lewandowska
Udostępnił:
Lewandowska Agnieszka
(2006-01-19 15:24:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowska Agnieszka
(2007-03-16 08:18:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki