Zarządzenie BMiG w sprawie zatwierdzenia wzoru ankiety informacyjnej do .Orneckiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych.

Zarządzenie Nr 21/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Orneta
z dnia 5 lipca 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia wzoru ankiety informacyjnej do .Orneckiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych..

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873) i Uchwały Nr XXI/113/2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku zrządza się, co następuje:

§ 1

 

Zatwierdza się wzór Ankiety do Orneckiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Burmistrz

 Miasta i Gminy Orneta

Jarosław Kogut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 21/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Orneta

z dnia 5 lipca 2004

 

Wzór Ankiety do Orneckiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych

Urząd Miasta i Gminy Orneta

Plac Wolności 26

11-130 Orneta

umig@orneta.net

WWW.umig.orneta.net 

 

ANKIETA

Numer  w banku danych: (wypełnia UMiG)

 

 

 

El 03

ORNECKIEGO BANKU INFORMACJI O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Pełna nazwa organizacji:

 

.....................................................................................................................................................................................

Pieczęć organizacji:

 

Adres siedziby:

 

Kod: .............................. Miasto: ..............................................

 

Adres: ....................................................................................

 

 

Tel: ................................ Fax: .............................

 

e-mail: .............................. www: ..............................

Adres korespondencyjny:

 

Kod: .................. Miasto: .......................................

 

Adres: ..................................................................

Tel. kontaktowy: …………………………………………….……….

Numer KRS

 

................................................

Data rejestracji:

 

........................................

Zasięg działania:

 

.........................................................

NIP:

 

........................................

Nazwa banku:

 

................................................

Nr konta:

 

.........................................................

Funkcja, imię i nazwisko osoby kierującej organizacją:

 

....................................................................................................

Telefon:

 

................................................

Status prawny organizacji:

q       Stowarzyszenie

q       Fundacja

q       Związek sportowy

q       Organizacja kościelna

 

q       Grupa nieformalna

q       Organizacja kościelna

q       Stowarzyszenie zwykłe

q       Organizacja studencka

 

q       Związek zawodowy

q       Związek pracodawców

q       Stowarzyszenie kultury fizycznej

q       Związek stowarzyszeń

q       Inna organizacja społeczna lub zawodowa, (proszę podać jaka ?) ...................................................

Podstawowy zakres działalności:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Planowane przedsięwzięcia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ilość osób pracujących odpłatnie:

 

.....................................

Ilość wolontariuszu:

 

..........................

Źródła finansowania:

 

....................................................................................

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę:

 

...................................................................

Data:

 

.......................................

Podpis:

 

.......................................

 

OBJAŚNIENIA

Ø        Ankieta powinna być wypełniona czytelnie dużymi drukowanymi literami, maszynowo lub komputerowo.

Ø        W przypadku braku miejsca do opisu działań organizacji proszę wykorzystać drugą stronę ankiety

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Lewandowska
Udostępnił:
Lewandowska Agnieszka
(2006-01-19 11:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowska Agnieszka
(2006-01-19 11:27:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki