Uchwała RM w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozlicz

Uchwała Nr XXI/114/2004

Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 27 maja 2004 roku

 

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz.177), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Dotacje z budżetu gminy mogą być udzielane na cele publiczne związane z realizację zadań gminy z wyjątkiem zadań należących do sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zwanym dalej Podmiotami.

 

§ 2. Ustala się następujący tryb postępowania o udzielenie dotacji:

 

1) wyznaczenie terminu składania oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji zwanym dalej „oferentami”,

 

2) określenie wzoru oferty,

 

3) sposobu rozpatrzenia ofert,

 

4) kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty,

 

5) sposobu informacji zainteresowanych o dokonanym wyborze.

 

§ 3.1. Złożone przez Podmioty oferty zawierają:

 

1) rodzaj i wartość, zadania,

 

2) termin wykonania zadania,

 

3) specyfikację kosztów realizacji zadania,

 

4) wysokość wnioskowanej dotacji,

 

5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

 

2. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków na realizację wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantujących wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 

         § 4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie wykluczają Podmiot z postępowania o udzielenie dotacji.

 

         § 5. Wykaz zadań, oraz kwoty dotacji o realizację których mogą się ubiegać Podmioty określone w § 1 określa Rada Miejska w uchwale budżetowej na dany rok.

 

                         § 6.1. Podmioty ubiegające się o realizację zadania składają oferty do sekretariatu Urzędu.

 

      2. Decyzje o przyznaniu  dotacji podejmuje burmistrz uwzględniając w szczególności:

 

1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,

 

2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych Podmiotom o których mowa w §1,

 

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez Podmiot przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie,

 

4) analizę wykonania zadań zleconych podmiotom w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

 

3. Podmioty, których oferty zostały odrzucone zostaną pisemnie poinformowane o odmowie przyznania dotacji.

 

§ 7.1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza z Podmiotem.

   

  2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

 

1) dokładne oznaczenia strony umowy,

 

2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,

 

3) określenie czasu jego realizacji,

 

4) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania,

 

5) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,

 

6) zobowiązanie Podmiotu do poddania się kontroli w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia o kontroli przeprowadzonej przez osobę upoważnioną przez Burmistrza.

 

3. Rozliczanie końcowej dotacji następuje w terminie nie później niż 30 dni po realizacji zadania.

 

    4. Jeżeli   umowa   przewiduje   rozliczenie   projektu   w   okresach   miesięcznych,   rozliczenie   wino   nastąpić  do    ostatniego dnia miesiąca zamykającego dany okres rozliczeniowy.

 

   5. Rozliczenie z  wykonania zadania i wykorzystania dotacji winno zawierać:

 

1) sprawozdanie z wykonania według określonego wzoru ustalonego w załączniku do umowy,

 

2) oświadczenie Podmiotu o wydatkowaniu dotacji zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

 

6. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych

 

7. Zwrot kwoty dotacji w wypadku częściowego niewykonania zadania następuje w terminie nie później niż 14 dni po realizacji zadania na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. W przypadku nie zachowania terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe od dnia przekazania dotacji.

 

8. Zwrot kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Podmiot przekazuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia przez Urząd. W przypadku niezachowania terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe od dnia ustalenia nieprawidłowego wydatkowania środków.

 

§ 8. Uchwała Nr XVIII/95/99 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu wykonania zleconego zadania traci moc z dniem 31 maja 2004r.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Henryk Kaczmarek

 

Wytworzył:
Janina Zamyślewska
Udostępnił:
Lewandowska Agnieszka
(2006-01-19 11:23:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowska Agnieszka
(2006-01-19 11:24:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki