Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o

UCHWAŁA Nr VI/33/07

Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 28 lutego 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na rok 2007.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/236/06 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Orneta.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Uzar

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr VI/33/07 

Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 28 lutego 2007 r.

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ORNETA  Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI   I INNYMI PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO   I O WOLONTARIACIE NA ROK 2007

 

 

Wstęp

 

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotna cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje pozarządowe są inkubatorem dla osób podejmujących aktywność, miejscem kształcenia liderów. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń miedzy organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym w szczególności z organami samorządu gminnego.

 

Priorytetem władz Gminy Orneta jest służenie mieszkańcom w ramach posiadanych środków w sposób jak najbardziej skuteczny. Wierzymy, iż prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi jest jednym  z elementów efektywnego zarządzania miastem. Podłożem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przekonanie, że wpłyną one na:

a)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę   lokalną,

b)      budowanie tkanki społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

c)      prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb,

d)      uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne,

e)      publicznego odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.

 

W ramach programu chcemy konstruować jasne i czytelne rozwiązania włączające organizacje pozarządowe w realny system demokracji lokalnej. Niniejszy program stanowi propozycję dla wszystkich organizacji wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.

 

Rozdział I

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM WSPÓŁPRACY

 

Za przebieg programu współpracy zgodnie z jego założeniami ze strony władz Gminy Orneta odpowiadają:

1)         Rada Miejska i jej komisje,

2)         Burmistrz,

3)       Komisja Konsultacyjna – złożona z trzech członków Rady, trzech wybranych przez organizacje  przedstawicieli organizacji pozarządowych, Pełnomocnika Burmistrza d/s Organizacji Pozarządowych, referatów urzędu i innych jednostek  liczbie 3  – w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych, proponowania nowych form współpracy,

4)        Referaty Urzędu Miasta – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,

5)        Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych – w zakresie utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i  sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji oraz doradztwa władzom gminy w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

 

Rozdział II

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca  Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego odbywa się                w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, efektywności, jawności, suwerenności stron, uczciwej konkurencji.

1.    Zasada partnerstwa realizowana jest w ramach ustalonych przez Radę i Burmistrza, w zakresie: uczestnictwa organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowania zakresu współpracy, opiniowania wniosków i ofert poprzez uczestnictwo w pracach komisji, proponowania standardów usług świadczonych przez organizacje.

2.    Zasada pomocniczości (subsydiarność) – oznacza to, że problemy powinny być rozwiązywane na poziomie im najbliższym przez najbliższe wspólnoty, a wspólnoty wyższe (np. państwo) nie powinny zastępować w tych działaniach wspólnot niższych (np. organizacja, rodzina).

3.    Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu Gminy i organizacji pozarządowych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

4.    Zasada jawności organy administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

5.    Zasada suwerenności stron – partnerzy współpracy mają zdolność do bycia podmiotem prawa i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom.

6.    Zasada uczciwej konkurencji określa wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne, jak i nie publiczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny ich działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.

Rozdział III

FORMY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI Z WŁADZAMI GMINY

 

1. Narzędzia współpracy

 

Rolą organizacji pozarządowych oprócz realizacji celów statutowych jest również włączanie się w budowanie samorządności lokalnej. Organizacje jako instytucje tworzone przez obywateli, pracujące na rzecz realizacji ich potrzeb muszą mieć zapewnioną nie tylko możliwość budowania społeczności lokalnej ale także wnoszenia swego wkładu  w pracę samorządu terytorialnego. W realizacji tej możliwości ma pomóc utworzenie stanowiska Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych, którego rolą jest ułatwianie kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi. Narzędziem, które tą współpracę ułatwi jest Ornecki Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych, zawierający podstawowe dane  o orneckich organizacjach.

 

2. Rada Miejska

 a) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organy pożytku publicznego zainteresowani różnymi dziedzinami będą mieli możliwość  uzyskania bieżących informacji na temat prac Komisji Rady                                i  przekazywanie swoich wniosków i  opinii tym komisjom.

b)    Rada Miejska będzie konsultowała z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego odpowiednio do zakresu ich działania, projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

c)    będą tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym  i inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

 

 3. Urząd Miasta i Gminy Orneta

 

Na wniosek organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, składanych u Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych będą organizowane spotkania z:

a)       Przewodniczącym Rady Miejskiej,

b)       Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej,

c)       Burmistrzem Miasta i Gminy Orneta,

d)       Kierownikami referatów i innych jednostek administracyjnych,

e)       Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych.

 

dotyczące zagadnień, które według nich powinny być poruszone i pytań, na które chciałyby uzyskać odpowiedź.

 

4. Burmistrz Miasta i Gminy Orneta

 

Organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego mogą przekazywać swoje wnioski bezpośrednio do Burmistrza Miasta i Gminy Orneta. Dotyczyć one powinny spraw kompleksowych, które przekraczają kompetencje pracowników Urzędu Miasta i Gminy Orneta lub w stosunku, do których organizacja uważa, iż nie zostały potraktowane  z należytą uwagą.

 

 

Rozdział IV

FORMY POMOCY UDZIELANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ WŁADZE ORNETY

 

W ramach programu współpracy organizacje mogą uzyskać następujące formy wsparcia ich działalności:

1.    powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji (100 % dotacji) lub

2.     wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (80 % dotacji),

3.     pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,

4.     udostępnianie lokalu na spotkania,

5.     współpraca w gromadzeniu środków z innych źródeł,

6.     konsultacje i szkolenia,

7.     promocja działalności w mediach,

     8.     pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

        9.    tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

 

 

1. ZLECENIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO, REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH.

 

1.1.  Gmina Orneta może powierzyć wykonanie zadań publicznych, organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie.

 

Gmina Orneta i organizacje pozarządowe współpracować będą głównie w takich dziedzinach , jak:

 

1)    pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2)    ochrona i promocja zdrowia,

3)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4)    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem  z pracy,

5)    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

6)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7)    nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

8)    krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

9)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

10)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

11)  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

12)  porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

13)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań   wspomagających rozwój demokracji,

14)  promocja i organizacja wolontariatu.

 

1.2. Rada Miejska określa corocznie wysokość kwot przeznaczonych na dotację dla organizacji na realizację zadań publicznych, w ten sposób określając priorytety ich przyznawania w danym roku.

W budżecie gminy na 2007 rok dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano następujące rodzaje zadań publicznych:

- działania na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł

- działania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży – 4.000,00 zł

- działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego – 4.000,00 zł

- zorganizowanie obozu z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 5.000,00

- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych  - 3.000,00 zł

1.3. Dotacje nie będą przyznawane na:

1)       budowę, inwestycje i remonty,

2)       zakup gruntów,

3)       działalność gospodarczą,

4)       pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji nie związanych   z realizacją projektu (oferty),

5)       zakup środków trwałych,

6)       działalność partyjną i polityczną. 

 

1.4. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej,  w sekretariacie Urzędu Miasta    i Gminy Orneta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta realizacji zadania publicznego: (jakiego?) … w formie powierzenia lub dotacji”.

Oferty mogą wpływać przez cały rok. Organizacja pozarządowa powinna być poinformowana o podjętej decyzji w ciągu  2 miesięcy od daty złożenia oferty.

1.5. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania   w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

1.6. Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie jest zobowiązana wykazać się własnym wkładem 20% kosztów całego projektu (za koszty uważa się wkład finansowy i rzeczowy), a także złożyć ankietę informacyjną do orneckiej bazy danych o organizacjach pozarządowych do dnia 30 maja 2007 roku oraz każdorazowo na wniosek Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

W przypadku, gdy organizacja nie złoży w terminie  ankiety informacyjnej do orneckiej bazy danych o organizacjach pozarządowych na dany rok, nie będzie mogła ubiegać się o dotacje z budżetu gminy na dany rok.

1.7. Wzór obowiązujących dokumentów: ankiety informacyjnej, regulaminu pracy Komisji Konsultacyjnej - zatwierdza Burmistrz.

1.8.  Wnioski niekompletne pod względem formalnym i/lub merytorycznym nie będą rozpatrywane.

 

FORMY DOFINANSOWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

1.1.   Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie określonym w ustawie w oparciu o zasadę powszechności, jawności, efektywności i formy pisemnej postępowania.

 

1.2.  Przez ofertę, umowę oraz sprawozdanie, rozumie się ofertę, umowę i sprawozdanie które stanowią załączniki nr 1,2,3  do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).                                          

KOMISJA KONSULTACYJNA

1. Burmistrz powołuje zarządzeniem Komisję Konsultacyjną na wniosek:

·     Rady Miejskiej w Ornecie w liczbie 3 osoby,

·     Przedstawicieli organizacji pozarządowych w liczbie 3 osób,

·     Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych, 2 pracowników z referatów Urzędu, jednostek    miejskich  i jednostek pomocniczych.

2.  Komisja Konsultacyjna wybiera z pośród powołanych członków Przewodniczącego Komisji.

3. Funkcję Sekretarza - pełni Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych, będący jednocześnie członkiem Komisji.

4. Komisja może korzystać z opinii niezależnych ekspertów.

5. Komisja pracuje zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza -  regulaminem.

6. W sytuacjach spornych głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.

7. Do zadań Komisji należy wypracowanie kryteriów oceny ofert.

8. Komisja po dokonaniu analizy merytorycznej i finansowej wniosków przedstawia listę rankingową projektów Burmistrzowi  Miasta i Gminy Orneta.

9. Burmistrz podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i ich wysokości.

10. Burmistrz w internecie, telewizji kablowej, na tablicach informacyjnych podaje informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert w terminie 14 dni po podjęciu stosownej decyzji.

11.  Pełna informacja jest udostępniana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Orneta ul. Plac Wolności 26 i u Pełnomocnika  Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych.

12.   Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji, o której mowa            w pkt.1 powiadamia organizacje o przyznanej dotacji na realizacje zadania publicznego, podając informację dotyczącą: miejsca, terminu, podpisania umowy, bądź odmowie.

OTRZYMANIE DOTACJI I KONTROLA

1.    Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy cywilnoprawnej zawieranej między Miastem i Gminą Orneta a organizacją pozarządową i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.     Otrzymane dotacje, nie mogą być wykorzystane na inne cele, od przedstawionych w ofercie i zawartych w umowie.

3.     Organizacja jest zobowiązana do przedstawienia referatowi lub jednostce - rozliczenia umowy - w zakresie merytorycznym i finansowym z realizacji zadania publicznego. Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

4.     Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

5.     Rozliczenie końcowe, o którym mowa w pkt. 3, następuje do 30 dni po terminie ukończenia realizacji projektu określonego w umowie.

6.    Jeśli umowa przewiduje rozliczenie projektu w okresach miesięcznych, rozliczenie winno nastąpić do ostatniego dnia miesiąca zamykającego dany okres rozliczeniowy.

7.    Termin rozliczenia jest nieprzekraczalny pod rygorem cofnięcia dotacji.

8.    Jeśli rozliczenie zawiera braki lub usterki, referat lub jednostka, wzywa organizację do ich usunięcia (wskazując braki lub usterki) oraz wyznacza termin ich usunięcia - w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu dotacji lub wstrzymania przekazywania środków.

9.    Zatwierdzenie rozliczenia końcowego przez referat lub jednostkę dokonywane jest  w ciągu 30 dni od jego otrzymania, a w przypadku określonym w pkt. 6, od otrzymania rozliczenia wraz z usuniętymi brakami lub usterkami.

10.  Organizacja rozliczając otrzymane środki finansowe na realizację zadań publicznych winna dodatkowo:

a)    na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych udokumentować wysokość własnego wkładu finansowego, materiałowego i pracy wolontariuszy - w wysokości deklarowanej we wniosku,

b)    przedłożyć inne, wymagane umową dokumenty  lub inne załączniki potwierdzające wykonanie usługi    (np.: wycinki prasowe, materiały reklamowe),

c)    na wezwanie referatu lub jednostek, organizacja pozarządowa jest zobowiązana uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

11. W przypadku wykazania przez kontrolę lub rozliczenie, braku możliwości udokumentowania przez organizację, deklarowanego we wniosku i określonego w umowie - własnego wkładu finansowego, materiałowego lub pracy wolontariuszy - dotację pomniejsza się proporcjonalnie do wartości brakującego wkładu własnego.

12.  Referaty i jednostki, samodzielnie lub we współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza  ds. Organizacji Pozarządowych, są zobowiązane do prowadzenia okresowej oceny i kontroli realizacji zawartych umów, pod względem:

a)       zgodności stanu realizacji projektu z przedstawionym harmonogramem,

b)       zgodności wykorzystania środków z zakresem określonym w umowie,

c)       prowadzenia dokumentacji, wynikającej z przepisów prawa  i postanowień umowy.

 

13. Z przeprowadzanych kontroli referaty oraz jednostki winny sporządzać każdorazowo pisemny protokół.

14. Referaty oraz jednostki są zobowiązane do przekazywania wyników kontroli Pełnomocnikowi Burmistrza ds. organizacji pozarządowych w trybie kwartalnym.

15. Kierownicy referatów oraz jednostek są zobowiązani przesyłać sprawozdania z realizacji umów - do Pełnomocnika  Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - w terminach półrocznych (30 lipca i 15 grudnia), a w przypadku projektów wakacyjnych do 30 września.

16.  Pełnomocnik Burmistrza  ds. Organizacji Pozarządowych jest zobowiązany przedstawić Burmistrzowi raport, zawierający wyniki kontroli wraz z wnioskami do końca stycznia roku następnego.

17.  Wyniki oceny i kontroli uwzględniane będą przy rozpatrywaniu ofert w kolejnych otwartych konkursach ofert.

18.  Organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, która otrzymała środki finansowe na realizację zadań publicznych zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

19.  W przypadku nie prowadzenia ewidencji, o której mowa w pkt. 18 kwota przelanej dotacji na rachunek bankowy organizacji podlega zwrotowi do budżetu Miasta i Gminy Orneta w terminie 14 dni od chwili stwierdzenia tego faktu  z uwzględnieniem ustawowych odsetek naliczanych od chwili przekazania środków na rachunek bankowy organizacji.

20.  W przypadku wykorzystania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w sposób niezgodny z celem określonym w umowie lub nie rozliczenia jej, pomimo wezwania, organizacja zobowiązana jest dokonać zwrotu dotacji do budżetu Miasta Orneta wraz  z odsetkami.

21.  W przypadku określonym w pkt. 20, organizacja będzie wykluczona z prawa o ubieganie się o przyznanie środków finansowych na realizację zadań publicznych - przez kolejne trzy lata.

22. W przypadku częściowego niewykonania zadania określonego w umowie kwota dotacji ulega zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy, gdy nastąpiło to z powodu niewywiązania się przez organizację        z przyjętych zobowiązań.

23.  Odsetki, o których mowa w pkt. 20 nalicza się począwszy od dnia niewykonywania umowy.

24. W przypadkach określonych w pkt. 20 zwrotu przyznanej dotacji lub jej niewykorzystanej części należy dokonać do 14 dni od daty rozliczenia lub rozwiązania umowy.

25.  W przypadku rezygnacji z przyznanych środków finansowych na realizacje zadania publicznego, organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego jest zobowiązana w trybie natychmiastowym poinformować Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, pod rygorem wykluczenia, o którym mowa w  pkt. 20.

 

 

 

 

2.  LOKALE

Organizacje pozarządowe, którym do realizacji działalności niezbędny jest lokal, mogą ubiegać się o wynajęcie go od miasta na preferencyjnych zasadach. Przydziały lokali będą następowały stosownie do możliwości. Lokale mogą być przeznaczone na działalność statutową. O przydział stałego lokalu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje posiadające osobowość prawną. W ramach wniosku organizacja określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu i zakres jego użytkowania. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji. Organizacje ubiegające się o przydział lokalu zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 

a)       dokumentów określających osobowość prawną – wypis z rejestru i statut,

b)       danych osób odpowiadających za administrowanie lokalem,

c)       ankiety orneckiego banku informacji o organizacjach pozarządowych (o ile nie była złożona wcześniej).

Gotowe wnioski należy składać u Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

 

3.  LOKAL NA SPOTKANIA

 

Organizacje pozarządowe nie dysponujące własnym lokalem mają możliwość do nieodpłatnego wykorzystywania niektórych lokali do organizacji spotkań (np. sala narad, MDK, obiekty OSiR, Sala Reprezentacyjna i innych nie wymienionych będących własnością gminy). Szczegółowe warunki udostępniania ustalane będą pomiędzy organizacją   a administratorem obiektu.

 

4.  ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

 

Gmina w ramach swoich możliwości będzie wspierać finansowo ciekawe projekty. Poza wsparciem finansowym pomoc władz miasta obejmować będzie:

a)       opiniowanie wniosków o granty i dotacje, rekomendacje,

b)       promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł trzecich,

c)       finansowanie konsultacji i szkoleń dotyczących zdobywania funduszy.

Organizacje chcące skorzystać z tej możliwości powinny kontaktować się z Pełnomocnikiem UM ds. Organizacji Pozarządowych.

 

5.  KONSULTACJE I SZKOLENIA

 

W celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, władze gminy przewidują możliwość wspomagania ich działalności poprzez finansowanie szkoleń i konsultacji. Budżet tych świadczeń może być zawarty w ramach wniosku o dofinansowanie dowolnego programu lub stanowić odrębny wniosek. Do preliminarza budżetowego należy dołączyć program szkolenia lub zakres konsultacji, opis celu oraz dane instytucji świadczącej usługę. W razie potrzeby organizacje mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania szkoleń.

 

6.  MEDIA

 

Organizacje mogą umieszczać informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności:

a)    na tablicach ogłoszeniowych urzędu,

b)    w internecie.

 

7.  KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

 

Organizacje mogą występować o pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym charakterze                          za granicą. Docelowo zostanie stworzona baza danych dla organizacji zainteresowanych współpracą międzynarodową. O środki na kontynuowanie współpracy należy występować  w ramach procedury grantowej.

 

8.  EWALUACJA

 

1.  Wnioski, uwagi i propozycje funkcjonowania rocznego programu współpracy pomiędzy władzami gminy Orneta                a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie na rok 2007, podmioty te mogą zgłaszać Burmistrzowi Miasta i Gminy Orneta.

 

2. Przed wniesieniem pod obrady Rady Miejskiej w Ornecie programu współpracy na 2008 rok, Burmistrz zorganizuje spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego celem omówienia wniesionych uwag, ewaluacji, funkcjonowania Programu w 2007 roku.

               

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Monitoring programu jest prowadzony przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych, przy współpracy pozostałych referatów  i jednostek.

2.    W oparciu o informacje uzyskane z monitoringu, Burmistrz dokonuje oceny efektów współpracy, które w formie sprawozdania rocznego przedstawiane będą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ornecie.

3.    W sprawach nie uregulowanych w Programie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawa  o zamówieniach publicznycznych.

 

Wytworzył:
Agnieszka Lewandowska
Udostępnił:
Lewandowska Agnieszka
(2006-01-19 11:19:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowska Agnieszka
(2007-03-16 08:32:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki