Imienne wyniki głosowań radnych 2023

LXIV sesja Rady Miejskiej w Ornecie 27.09.2023 r.

 1. Głosowano w sprawie: Propozycje zmian porządku obrad. Wprowadzenie jako punkt 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Orneta - druk 435 (pobierz)
 2. Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LXI sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 28 czerwca 2023 r. (pobierz)
 3. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr BRM.0007.17.2023 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023” – druk 432 (pobierz)
 4. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 - druk 433 (pobierz)
 5. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 434 (pobierz)
 6. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Orneta - druk 435 (pobierz)
 7. Głosowano w sprawie: Raport z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orneta na lata 2016-2025 (za lata 2021-2022) (pobierz)

LXIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie 06.09.2023 r.

 1. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk 430 (pobierz)
 2. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – druk 431 (pobierz)

LXII sesja Rady Miejskiej w Ornecie 30.08.2023 r.

 1. Głosowano w sprawie: Propozycje zmian porządku obrad. Wprowadzenie jako punkt 16 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Ornety - druk 429 (pobierz)
 2. Głosowano w sprawie: Propozycje zmian porządku obrad. Zmiana nazwy punktu 6 porządku obrad - wykreślenie słów ,,na czas nieoznaczony". (pobierz)
 3. Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 31 maja 2023 r. (pobierz)
 4. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – druk 418. (pobierz)
 5. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – druk 419. (pobierz)
 6. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Bażyny, obręb Bażyny, gmina Orneta – druk 420. (pobierz)
 7. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Bażyny, obręb Bażyny, gmina Orneta – druk 421. (pobierz)
 8. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Bażyny, obręb Bażyny, gmina Orneta – druk 422. (pobierz)
 9. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta – druk 423. (pobierz)
 10. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta – druk 424. (pobierz)
 11. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Krzykały, obręb Krzykały, gmina Orneta – druk 425. (pobierz)
 12. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2023 r. – druk 426. (pobierz)
 13. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 - druk 427. (pobierz)
 14. Głosowano w sprawie wniosku Radnego Dariusza Butkiewicza. (pobierz)
 15.  Głosowano w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 428. (pobierz)
 16. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Ornety - druk 429 (pobierz)

LXI sesja Rady Miejskiej w Ornecie 28.06.2023 r.

 1. Propozycje zmian porządku obrad. Wprowadzenie jako punkt 9 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu - druk 417 (pobierz)
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych – druk 409 (pobierz)
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ornecie – druk 410 (pobierz)
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 - druk 411 (pobierz)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 412 (pobierz)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu  dzieci, młodzieży i uczniów do placówek i ośrodków, o których mowa, w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. – druk 416 (pobierz)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu - druk 417 (pobierz)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety – druk 413 (pobierz)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orneta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.– druk 414 (pobierz)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2022 rok– druk 415 (pobierz)

LX sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 31 maja 2023 r. 

 1. Głosowano w sprawie: Propozycje zmian porządku obrad. Wprowadzenie jako punkt 6 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta - druk 408 (pobierz)
 2. Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 29 marca 2023 r. (pobierz)
 3. Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 26 kwietnia 2023 r. (pobierz)
 4. Głosowano w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu  uchwały  w sprawie  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta (pobierz)
 5. Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta (pobierz)
 6. Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta (pobierz)
 7. Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta (pobierz)
 8. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta - druk 408. (pobierz)
 9. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu – druk 405. (pobierz)
 10. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 - druk 406. (pobierz)
 11. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 407. (pobierz)
 12. Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orneta z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r. (pobierz)

LIX sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 26 kwietnia 2023 r. 

 1. Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LVII sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 01 marca 2023 r. (pobierz)
 2. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej – bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej – druk 399 (pobierz)
 3. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Orneta na lata 2023 – 2027”– druk 400 (pobierz)
 4. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Dąbrówka – druk 401 (pobierz)
 5. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023” – druk 402 (pobierz)
 6. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 – druk 403 (pobierz)
 7. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 404 (pobierz)
 8. Głosowano w sprawie: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Orneta (pobierz)

 

LVIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 29 marca 2023 r.

1. Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 15 lutego 2023 r. (pobierz)

2. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk 397 (pobierz)

3. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2023 r. – druk 398 (pobierz)

4. Głosowano w sprawie: Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 (pobierz)

5. Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornecie za rok 2022 (pobierz)

6. Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie za rok 2022 (pobierz)

7.Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Orneta za 2022 rok (pobierz)

8. Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Orneta za 2022 rok (pobierz)

9. Głosowano w sprawie: Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ornecie za rok 2022 (pobierz)

 

 

LVII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 01 marca 2023 r.

1.Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 29 grudnia 2022 r. (pobierz)

2.Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu LV sesji Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 12 stycznia 2023 r. (pobierz)

3.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – druk 389. (pobierz)

4.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo i Gminą Godkowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 r. na linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo – Podągi – Orneta – druk 390.(pobierz)

5.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 391. (pobierz)

6.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 392. (pobierz)

7.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023 – 2034 – druk 393. (pobierz)

8.Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Ornecie wniosku radnego Dariusza Butkiewicza w sprawie zmiany projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. (pobierz)

9.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 394.(pobierz)

10.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miłakowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – druk 395. (pobierz)

11.Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu – druk 396.(pobierz)

12.Głosowano w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie za rok 2022 (pobierz)

13.Głosowano w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych za 2022 rok (pobierz)

14.Głosowano w sprawie: przyjęcia z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ornecie za rok 2022 (pobierz)

15.Głosowano w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ornecie w 2022 roku (pobierz)

16.Głosowano w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie na wspólnych posiedzeniach w 2022 r. (pobierz)

 

LV sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 12 stycznia 2023 r.

1. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. - druk 387 (pobierz)

2. Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR BRM.0007.105.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 385 (pobierz)

3. Głosowano w sprawie: Rozpatrz. proj. uchw. w sprawie zm. Uchwały NR BRM.0007.104.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 386 z poprawką (pobierz)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Nowicka Katarzyna
(2023-03-06 10:25:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowicka Katarzyna
(2023-10-09 13:12:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki