☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Ornecie

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał Rady Miejskiej 2023

Projekty uchwał LX sesja Rady Miejskiej 31.05.2023 r.

1. Druk 408 - projekt uchwały w sprawie zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta (pobierz) 

2.druk 407 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. (pobierz)

3. druk 406 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 (pobierz)

4. druk 405 - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników... (pobierz) 

Projekty uchwał LIX sesja Rady Miejskiej 26.04.2023 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej – bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej – druk 399 (pobierz)
  2. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Orneta na lata 2023 – 2027”– druk 400 (pobierz)
  3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Dąbrówka – druk 401 (pobierz)
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023” – druk 402 (pobierz)
  5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 – druk 403 (pobierz)
  6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 404 (pobierz)

 

Projekty uchwał LVIII sesja Rady Miejskiej 29.03.2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk 397 (pobierz)

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2023 r. – druk 398 (pobierz)

 

Projekty uchwał LVII sesja Rady Miejskiej 01.03.2023 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – druk 389. (pobierz)

2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo i Gminą Godkowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 r. na linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo – Podągi – Orneta – druk 390. (pobierz)

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 391. (pobierz)

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 392. (pobierz)

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023 – 2034 – druk 393. (pobierz)

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 394. (pobierz)

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miłakowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – druk 395. (pobierz)

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu – druk 396. (pobierz)

 

 

Projekty uchwał LV sesja Rady Miejskiej 12.01.2023 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. - druk 387 (pobierz)

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR BRM.0007.105.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 385 (pobierz)

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR BRM.0007.104.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 386 (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Nowicka Katarzyna
(2023-01-13 11:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowicka Katarzyna
(2023-05-29 15:31:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 785568