Projekty uchwał Rady Miejskiej 2023

Projekty uchwał LXIII sesja Rady Miejskiej 06.09.2023 r.

1. druk 430 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pobierz)

2. druk 431 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (pobierz)

Projekty uchwał LXII sesja Rady Miejskiej 30.08.2023 r.

1. druk 418 - projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (pobierz)

2. druk 419 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony  w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (pobierz)

3. druk 420 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Bażyny, obręb Bażyny, gmina Orneta (pobierz)

4. druk 421 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Bażyny, obręb Bażyny, gmina Orneta (pobierz)

5. druk 422 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Bażyny, obręb Bażyny, gmina Orneta (pobierz)

6. druk 423 - projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

7. druk - 424 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

8. druk 425 - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Krzykały, obręb Krzykały, gmina Orneta (pobierz)

9. druk 426 - projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2023 r. (pobierz)

10. druk 427 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 (pobierz)

11. druk 428 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. (pobierz)

12. druk 429 - projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Ornety (pobierz)

Projekty uchwał LXI sesja Rady Miejskiej 28.06.2023 r.

1. druk 409 projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych (pobierz)

2. druk 410 pr. uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ornecie (pobierz)

3. druk 411 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023 - 2034 (pobierz)

4. druk 412 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. (pobierz)

5. druk 416 pr.uchw. w spr. określ. stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podst. do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek .... (pobierz)

6. druk 417 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu (pobierz)

7. druk 413 projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety (pobierz)

8. druk 414 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orneta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok (pobierz)

9. druk 415 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2022 rok (pobierz)

 

Projekty uchwał LX sesja Rady Miejskiej 31.05.2023 r.

1. druk 408 - projekt uchwały w sprawie zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta (pobierz) 

2.druk 407 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. (pobierz)

3. druk 406 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 (pobierz)

4. druk 405 - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników... (pobierz) 

Projekty uchwał LIX sesja Rady Miejskiej 26.04.2023 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej – bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej – druk 399 (pobierz)
  2. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Orneta na lata 2023 – 2027”– druk 400 (pobierz)
  3. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Dąbrówka – druk 401 (pobierz)
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023” – druk 402 (pobierz)
  5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023-2034 – druk 403 (pobierz)
  6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 404 (pobierz)

 

Projekty uchwał LVIII sesja Rady Miejskiej 29.03.2023 r.

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk 397 (pobierz)

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2023 r. – druk 398 (pobierz)

 

Projekty uchwał LVII sesja Rady Miejskiej 01.03.2023 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – druk 389. (pobierz)

2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo i Gminą Godkowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 r. na linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo – Podągi – Orneta – druk 390. (pobierz)

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 391. (pobierz)

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk 392. (pobierz)

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2023 – 2034 – druk 393. (pobierz)

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. – druk 394. (pobierz)

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miłakowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – druk 395. (pobierz)

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu – druk 396. (pobierz)

 

 

Projekty uchwał LV sesja Rady Miejskiej 12.01.2023 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 r. - druk 387 (pobierz)

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR BRM.0007.105.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 385 (pobierz)

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR BRM.0007.104.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk 386 (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Nowicka Katarzyna
(2023-01-13 11:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowicka Katarzyna
(2023-09-07 11:04:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki