24.08.2022 r. Zapytanie ofertowe - wykonanie okresowej kontroli rocznej przeglądów dróg i mostów

Zapytanie ofertowe

1. Przedmiot zamówienia :
 
Część 1: Wykonanie okresowej kontroli rocznej - przeglądy podstawowe istniejących obiektów mostowych – 21 szt (według zał. nr 2a, 2b, 2c i 2d) w wersji papierowej – 2 egz. i elektronicznej - 1 egz., zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), z zaleceniem stosowania Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzającego do stosowania instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.
C
zęść 2: Wykonanie okresowej kontroli rocznej – przeglądy podstawowe dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Orneta – 34 ulic o łącznej długości 10,940 km oraz dróg gminnych poza granicami administracyjnymi miasta – 25 dróg o łącznej długości 67,820 km, (według zał. nr 3) w wersji papierowej – 2 egz. i elektronicznej – 1 egz., zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1693,) i art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a i ust. 1a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).
 
Część 3: Wykonanie pomiarów warunków widoczności na 3 przejazdach kolejowych kategorii „D”, (według załącznika nr 4) w wersji papierowej - 2 egz. i elektronicznej – 1 egz., zgodnie z §16 oraz załącznikiem nr 2 i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1744, z późn. zm.).
 
 
Zapytanie ofertowe (pobierz)
Załączniki (pobierz)
Wytworzył:
z up. Burmistrza Andzrzej Gierlof, Z-ca Burmistrza
Udostępnił:
Żołobiński Marcin
(2022-08-24 15:08:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2022-08-24 15:12:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki