Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2022-2033. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnym Rady Miejskiej (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Orneta na lata 2021-2033. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (pobierz)

Projekt projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobierz)

Projekt projekt uchwały w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie upoważnienie Dyrektora MGOPS do załatwiana spraw dot. zryczałtowanego dodatku energetycznego. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Orneta  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.”. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.”. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Ornety. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr BRM.0007.75.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Orneta do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów „Szlak Świętej Warmii”. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych”. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobre Miasto w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Orneta usługami opiekuńczymi i bytowymi świadczonymi przez Rodzinny Dom Pomocy Społecznej Magdalena Mokańska w Łęgnie, Rodzinny Dom Pomocy Społecznej Maria Mokańska w Nowej Wsi Małej, Rodzinny Dom Pomocy Społecznej Ewelina Stużyńska w Bzowcu (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uznania petycji wielokrotnej za niezasługującą na uwzględnienie (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orneta, tereny miasta i gminy (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mingajnach (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Ornety (pobierz)     

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Orneta na lata 2021-2023 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Orneta na lata 2021-2025 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orneta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miłakowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2021 r. porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr. BRM.0007.9.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Ornecie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.68.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz zez sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2020 rok (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2020 rok (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dróg w Sołectwie Opin (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej - bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021 - 2033 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2021/2022 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Karkajmy dotyczących podziału sołectwa na dwie jednostki pomocnicze Gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Karkajmy (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030. Określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym trybu jej konsultacji. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Orneta do realizacji projektu konkursowego: "Klub Integracji Społecznej w Ornecie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00.Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Krzykały (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Henrykowo (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz) 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ejkszto Karol
(2021-06-16 08:49:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Socha Aleksandra
(2021-12-30 09:59:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki