Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Orneta roku 2020 "Zielonym Rokiem" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Orneta w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Orneta na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Orneta do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu konkursowego "Rodzina-fundamentem życia" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Orneta do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu konkursowego "Rodzina-nasz dom" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orneta na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Orneta" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Bażyny (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz) (załączniki pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie (pobierz)

Projekt uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w Nr. BRM.0007.78.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej - bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy przy zastosowaniu bonifikaty (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2019 rok (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2019 rok (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta, zlokalizowanej w miejscowości Bażyny (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Krzykały (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej dziennych stawek (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Orneta w obrębie dróg publicznych niezarządzanych przez Gminę Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr BRM.0007.50.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 8 września 2020 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2021" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Dotyczy: proponowanej stawki podatku rolnego na 2021 r. w gminie Orneta (pobierz)

Dotyczy: proponowanej stawki podatku leśnego na 2021 r. w gminie Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.30.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr BRM.0007.40.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.75.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo i Gminą Godkowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2021 r na linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo - Podągi - Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mingajnach. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Orneta" (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnym Rady Miejskiej (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)  

  

   

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ejkszto Karol
(2021-05-31 08:10:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ejkszto Karol
(2021-06-30 14:49:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki