Projekty

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Orneta roku 2019 "Błękitnym Rokiem". (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019-2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Ornety. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej - bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie do realizacji projektu konkursowego: "Aktywna Rodzina" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.102.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019". (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.103.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019". (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ornecie oraz nadania jej statutu. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, powołania tej Rady i nadania jej statutu. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na bezczynność Burmistrza Ornety. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie i w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2018 rok. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2018 rok. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Bogatyńskie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Wola Lipecka. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orneta na lata 2016 - 2021. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Orneta, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ornecie oraz nadania jej statutu. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, powołania tej Rady i nadania jej statutu. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawi skargi na działania Burmistrza Ornety. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Karbowo. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.17.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2019". (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części budynku przy ul. Zamkowej 26 w Ornecie na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie do realizacji projektu konkursowego: "Działajmy Razem" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. (pobierz)

Dotyczy: proponowanej stawki podatku rolnego na 2020 r. w gminie Orneta. (pobierz)

Dotyczy: proponowanej stawki podatku leśnego na 2020 r. w gminie Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020". (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020". (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020 - 2031. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2020 - 2023. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz) 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim na kadencję 2020 - 2023. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie " Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Orneta na lata 2019 - 2022 ". (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnym Rady Miejskiej. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orneta, tereny wiejskie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta, zlokalizowanej w miejscowości Bażyny. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Orneta roku 2020 " Zielonym Rokiem". (pobierz)

 

    

 

         

    

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Orneta.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 494 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2019-02-26 14:36:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Ejkszto Karol
(2021-06-29 10:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowicka Katarzyna
(2023-08-28 09:34:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki