Projekty uchwał 2018

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bażynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bażynach. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mingajnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mingajnach. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Orneta dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy obywatel Gminy Orneta”. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy obywatel Gminy Orneta”. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy przy zastosowaniu bonifikaty. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłat do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Administrator Spółki z o.o. w Ornecie na pokrycie straty bilansowej spółki. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Orneta instrumentem płatniczym. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2018 – 2030 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Orneta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Orneta na stałe obwody głosowania. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2018 – 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej – bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy przy zastosowaniu bonifikaty. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orneta na lata 2016-2021. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2018 – 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Orneta, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Orneta (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2018 – 2030. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Ornety. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2017 rok. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2018-12-12 11:31:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Grędziński Adrian
(2018-12-12 14:09:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki