Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W ORNECIE
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Ornecie jest: Burmistrz Ornety ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Ornecie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony

Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim za pomocą adresu inspektor@cbi24.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Orneta i Burmistrzu Ornety.
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odpadami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) Organy władzy publicznej oraz wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) Inne podmioty, którymi ma podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Orneta powierzono przetwarzanych danych osobowych dla których Administratorem jest Burmistrz Ornety.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzanie, Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące  uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) Prawo do żądania sprostowania ( poprawiania ) danych osobowych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy;


- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób   przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku, gdy;


- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowości danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu dany6ch, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 8ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratorskiej są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.             

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany:

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:


- zaistnieją przyczyny związane z Pani/ Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub przedstawione prawa  i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art.6 ust. 1 lit a RODO ),  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Ornecie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych za pośrednictwem Inspektora Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetworzenie danych osobowych, odbywa się jedynie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetworzenia danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

                                                                                                        

BURMISTRZ ORNETY
                                                                                                                 Ireneusz Popiel

Wytworzył:
Udostępnił:
Grędziński Adrian
(2018-05-24 13:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Żołobiński Marcin
(2023-04-19 13:15:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki