☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Ornecie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Ornecie

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie: przyjęcia  „Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz  szkół ponadpodstawowych”. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Orneckiego Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych przy zastosowaniu bonifikaty. (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Orneta". (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo i Gminą Godkowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2022 r. na linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo-Podągi-Orneta. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miłakowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje w 2022 r. porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/197/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie umowy o współpracy między Ornetą a Primorje w Obwodzie Kaliningradzkim - druk 309 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orneta - druk 310 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Klusajny - druk 311 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Drwęczno - druk 312 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022" - druk 313 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2022 r. - druk 314 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk 315 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 r. (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.  druk 318 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu. druk 321 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030. Określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym trybu jej konsultacji. druk 320 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, powołania tej Rady i nadania jej statutu. druk 319 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 r. druk 317 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta. druk 316 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej -bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z zakresu II woj. św. 2022. druk 323 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Karkajmy i utworzenia sołectwa Bogatyńskie. druk 324 (pobierz)

Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości ekwiwal. pieniężnego strażakom ratownikom OSP Gminy Orneta za udział w działaniu ratown., akcji ratown., szkoleniu lub ćwicz. druk 325 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2022-2033. druk 327 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 r druk 328 (pobierz)

Projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Orneta na lata 2022-2033 - druk 336 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2022 r. - druk 337 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - druk 334 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orneta - druk 335 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2022/2023 - druk 329 (pobierz)

Projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023-2030. Określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym trybu jej konsultacji - druk 330 (pobierz)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - druk 338 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie - druk 339 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - druk 340 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu - druk 341 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety - druk 331 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orneta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. - druk 332 (pobierz)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2021 rok - druk 333 (pobierz)

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socha
(2022-01-31 13:40:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Nowicka
(2022-07-06 11:22:19)
 
 
liczba odwiedzin: 9553289

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X