☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Ornecie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Ornecie

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 25 sierpnia 2021 r. 

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Karkajmy dotyczących podziału sołectwa na dwie jednostki pomocnicze Gminy Orneta. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Karkajmy. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Orneta na lata 2023 - 2030. Określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii, w tym trybu jej konsultacji. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Orneta do realizacji projektu konkursowego: "Klub Integracji Społecznej w Ornecie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu  równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie ", RPWM.11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Krzykały. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r., wraz  z poprawkami przyjętymi na sesji. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta. (pobierz)   

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 30 czerwca 2021 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dróg w Sołectwie Opin. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej - bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021 - 2033. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Orneta. (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2021/2022. (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (pobierz)

12. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety. (pobierz)

13. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2020 rok. (pobierz)

14. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2020 rok. (pobierz)    

 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 26 maja 2021 r.

1. Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Ornecie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr BRM.0007.67.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021". (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr BRM.0007.68.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 ". (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie. (pobierz)    

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 28 kwietnia 2021 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orneta. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miłakowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w 2021 r. porozumienia w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr. BRM.0007.9.2021 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (pobierz)

  

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 31 marca 2021 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Orneta na lata 2021 - 2023. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Orneta na lata 2021 - 2025. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orneta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 r. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021 - 2033. (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)  

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 24 lutego 2021 r. 

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły podstawowej w Mingajnach. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Ornety. (pobierz)

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 27 stycznia 2021 r. 

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobre Miasto w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Orneta usługami opiekuńczymi i bytowymi świadczonymi przez Rodzinny Dom Pomocy Społecznej Magdalena Mokańska w Łęgnie, Rodzinny Dom Pomocy Społecznej Maria Mokańska w Nowej Wsi Małej, Rodzinny Dom Pomocy Społecznej Ewelina Stużyńska w Bzowcu. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 r. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji wielokrotnej za niezasługującą na uwzględnienie. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orneta, tereny miasta i gminy. (pobierz)  

 

XXX sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 30 grudnia 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Orneta. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo i Gminą Godkowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2021 r. na linii komunikacyjnej na trasie Miłakowo - Podągi - Orneta. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mingajnach. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Orneta". (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnym Rady Miejskiej. (pobierz)

6. Glosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2021-2033. (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r. (pobierz)

11. Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej na 2021 r. (pobierz)

12. Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej na 2021 r. (pobierz)

13. Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2021 r. (pobierz)

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 09 grudnia 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.75.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. (pobierz)

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 25 listopada 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021". (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na rok 2021, ze zmianami.(pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. (pobierz)

5.Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

9. Głosowanie w sprawie proponowanej stawki podatku rolnego na 2021 r. w gminie Orneta. (pobierz)

10. Głosowanie w sprawie proponowanej stawki podatku leśnego na 2021 r. w gminie Orneta. (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.30.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020". (pobierz)

12. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr BRM.0007.40.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

13. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (pobierz)

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 28 października 2020 r. 

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w w sprawie użyczenia nieruchomości. (pobierz)

 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 12 października 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr BRM.0007.50.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 8 września 2020 roku w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta. (pobierz)

 

XXV sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 23 września 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2020 r. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Orneta a Gminą Miłakowo w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. (pobierz)

 

XXIV sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 08 września 2020 r.

1.Głosowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta. (pobierz)

2. Glosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Orneta w obrębie dróg publicznych niezarządzanych przez Gminę Orneta z przyjętymi poprawkami. (pobierz)

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 26 sierpnia 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Krzykały. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej dziennych stawek z przyjętymi zmianami. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 24 czerwca 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Orneta. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta, zlokalizowanej w miejscowości Bażyny. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020 - 2031 (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2019 rok. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2019 rok. (pobierz)

XX sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 27 maja 2020 r. 

1. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr BRM.0007.78.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020". (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej - bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy przy zastosowaniu bonifikaty. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta. (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

 

XIX sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 29 kwietnia 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Orneta " (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Bażyny (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Orneta (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orneta (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020 - 2031 (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2020 r. (pobierz)

12. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (pobierz)

13. Głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Orneta (pobierz)

14. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (pobierz)

15. Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (pobierz)

16. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (pobierz)

17. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie (pobierz)

18. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

 

XVII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 26 lutego 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orneta na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Orneta (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Orneta (pobierz)

 

XVI sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 29 stycznia 2020 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Orneta roku 2020 ,,Zielonym Rokiem" (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orneta na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Orneta w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020-2031 (pobierz)

6.Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orneta na 2020 r (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Orneta do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu konkursowego ,,Rodzina - fundamentem życia" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Orneta do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu konkursowego ,,Rodzina - nasz dom" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (pobierz)

 

XV sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 30 grudnia 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wybór komisji skrutacyjnej (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Orneta na lata 2019 - 2022" (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnym Rady Miejskiej (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030 (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orneta na 2019 rok (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orneta, tereny wiejskie (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta, zlokalizowanej w miejscowości Bażyny (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2020 - 2031 (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały w sprawie plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej na 2020 rok (pobierz)

12. Głosowanie projektu uchwały w sprawie plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej na 2020 rok (pobierz)

13. Głosowanie projektu uchwały w sprawie plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok (pobierz)

14. Glosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego (pobierz)

 

XIV sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 27 listopada 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Orneta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części budynku przy ul. Zamkowej 26 w Ornecie na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie do realizacji projektu konkursowego: ,,Działajmy Razem" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019-2030 (pobierz)

12. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

13. Głosowanie w sprawie proponowanej stawki podatku rolnego na 2020 r. w gminie Orneta (pobierz)

14. głosowanie w sprawie proponowanej stawki podatku leśnego na 2020 r. w gminie Orneta (pobierz)

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 30 października 2019 r. 

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Karbowo (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr BRM.0007.17.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2019" (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019-2030 (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 (pobierz)

 

XII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 25 września 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenia miasta i gminy Orneta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkocholowych druk 70A (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia druk 75 (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orneta      druk 76 (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody druk 77 (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków druk 78 (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie druk 79 (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Ornety druk 80 (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ornecie oraz nadania jej statutu druk 81 (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, powołania tej Rady i nadania jej statutu druk 82 (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030 druk 83 (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. druk 84 (pobierz)

 

XI sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 28 sierpnia 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Wola Lipecka druk 68 (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orneta na lata 2016-2021 druk 69 (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości druk 71 (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego druk 72 (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019-2030 druk 73 (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orneta na 2019 r. druk 74 (pobierz)

 

X sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 26 czerwca 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Bogatyńskie (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030 (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ornety (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2018 rok (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2018 rok (pobierz)

IX sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 29 maja 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orneta (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie gminy Orneta (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030 (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Ornecie i w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ornecie (pobierz)

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 24 kwietnia 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie :przystąpienia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie do realizacji projektu konkursowego: "Aktywna Rodzina" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.102.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.103.2018 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 grudznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ornecie oraz nadania jej statutu (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ornecie, powołania tej Rady i nadania jej statutu (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030 (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (pobierz)

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na bezczynność Burmistrza Ornety (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji (pobierz)

12. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (pobierz)

13. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (pobierz)

14. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (pobierz)

 

VII sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 27 marca 2019 r.

1.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Orneta (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania  z zakresu administracji rządowej - bierzące utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałeę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 - 2030 (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

 

VI sesja Rady  Miejskiej w Ornecie w dniu 18 marca 2019 r.

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (pobierz)

 

V sesja Rady Miejskiej w Ornecie w dniu 27 lutego 2019 r

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Ornety (pobierz)

 

 

IV Sesja Rady Miejskiej w Ornecie - 30 styczeń 2019

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019  ? 2030 (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

 

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Orneta roku 2019 ?Błękitnym Rokiem? (pobierz)

 

III Sesja Rady Miejskiej w Ornecie - 27 grudzień 2018 

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów zarządów osiedli mieszkańców oraz sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Orneta (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019? (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019? (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin rządowym programem ?Posiłek w szkole w domu? na lata 2019 ? 2023 (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (pobierz)

9A. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Ornecie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania (pobierz)

10. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2018 ? 2029 (pobierz)

11. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

12. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Orneta na lata 2017 ? 2022? (pobierz)

13. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnym Rady Miejskiej (pobierz)

14. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2019 ? 2030 (pobierz)

15. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 r. (pobierz)

 

II Sesja Rady Miejskiej w Ornecie - 28 listopad 2018 

1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (pobierz)

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. (pobierz)

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. (pobierz)

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Ornety (pobierz)

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Orneta Programu Ornecka Karta Seniora (pobierz)

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów położonych na terenie Gminy Orneta za ochronne (pobierz)

7. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 r. (pobierz)

8. Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orneta na lata 2018-2029 (pobierz)

9. Głosowanie proponowanej stawki podatku leśnego na 2019 r (pobierz)

10. Głosowanie w sprawie proponowanej stawki podatku rolnego na 2019 r. (pobierz)

 

I Sesja Rady Miejskiej w Ornecie - 21 listopad 2018 

1.  Imienny wykaz głosowania projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Ornecie i ustalenia ich składów osobowych (pobierz)

2.  Imienny wykaz głosowania projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ornecie (pobierz)

3.  Imienny wykaz głosowania projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Miejskiej (pobierz) 

 

 

Wytworzył:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Józef Uzar
Udostępnił:
Marcin Żołobiński
(2018-11-27 14:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Karol Ejkszto
(2021-08-26 13:30:16)
 
 
liczba odwiedzin: 9262647

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X